Benarkah Tidak Boleh Beramal dengan Hadis Dhaif?

Sebagian pengikut salaf-wahabi di Indonesia tidak mau menggunakan hadis dhaif dalam beramal dan mengkritk orang lain yang beramal dengan hadis dhaif. Pandangan ini sekaligus memperkuat kesimpulan bahwa mereka bukanlah ahli hadis. Sebab kebanyakan ahli hadis membolehkan beramal dengan hadis
dhaif dengan persyaratan berikut ini:
1. Hadis dhaif yang digunakan tidak berkaitan dengan masalah akidah dan halal-haram.
2. Dibolehkan mengamalkan hadis dhaif yang berkaitan dengan keutamaan beramal (fadhail a’mal) dan nasihat.
3. Perawi yang meriwayatkannya tidak terlalu dhaif dan kandungan hadisnya sejalan dengan hadis shahih ataupun al-Qur’an.
4. Mengamalkan hadis dhaif sebagai bentuk kehati-hatian, bukan sebagai keharusan ataupun ketetapan.